“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXIX TN A – Pt. Giuse Lại Đức Giang, op.

0
261

Tin Mừng (Mt 22,15-21):
Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.
Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.
Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!
Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! ” Họ liền đưa cho Người một quan tiền.
Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”
Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”


Nguồn: Đa Minh VN Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here