“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXX TN A – Lm. Fx. Nguyễn Minh Nhật, op.

0
314

Tin Mừng (Mt 22,34-40)

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:
“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? “
Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”


Nguồn: Đa Minh VN Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here