“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXIX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,15-21):Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc...

Một đời như Chúa – Lm Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=6-gcc_1A3w0 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Thánh vịnh đáp ca CN 30 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=fK494MRrz7E Link download pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Với Chúa con đi – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=A5hRn5rSxYw Chúa nhật truyền giáoLink pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Thánh vịnh đáp ca CN 29 TN A – Lm Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=_n1NwSwQJ9I Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cnEX0sGXw7E Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVIII TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,1-14)Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở...

Chúa đã gọi mời – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=3JMJ_Wvu108 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Thánh vịnh 22 (CN 28, 32 TN A) – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=zIbrMznZl0k Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVII TN A...

https://www.youtube.com/watch?v=fCV68AjBkdU Nguồn: Đa Minh VN Channel

Bài viết mới